Fonduri Europene


Mondo Fin Tax va ofera servicii de consultanta in accesarea de fonduri europene si granturi guvernamentale. Impreuna cu noi, vom stabili modalitatea optima de accesare si ne vom orienta catre segmental potrivit afacerii dumneavoastra.

” Vreau sa schimb” -cod proiect 114115 – este implementat în parteneriat de către UNIUNEA NATIONALA PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA („UNDFR”) în calitate de Beneficiar/Solicitant și partenerii SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE MANU , Fundatia pentru educatie, dezvoltare si sprijin comunitar „Constantin Brancoveanu”, Primaria comunei BUDESTI
Obiectivul general al proiectului este ruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii provocat de lipsa de educatie, calificare, loc de munca, conditii de trai decente, acces la servicii sociale, pentru 560 de persoane din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie roma din orasul Budesti, zonele Buciumeni, Gruiu, Aprozi, prin intervenții integrate, concepute astfel incat sa abordeze factorii de baza ai inegalitatii.
” Sansa de acasa” – cod proiect 114137 – este implementat în parteneriat de către UIUNEA NATIONALA PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA („UNDFR”) în calitate de Solicitant și partenerii SCOALA GIMNAZIALA COLCEAG , Fundatia pentru educatie, dezvoltare si sprijin comunitar „Constantin Brancoveanu”, Primaria comunei Colceag .
Obiectivul general al proiectului este ruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii provocat de lipsa de educatie, calificare, loc de munca, conditii de trai decente, acces la servicii sociale, pentru 560 de persoane din comunitatea marginalizata cu populatie de etnie
roma din comuna Colceag, satele Inotesti, Colceag, Valcelele, Parepa Rusani, prin intervenþii integrate, concepute astfel incat sa abordeze factorii de baza ai inegalitatii.

Mondo Fin Tax ofera consultanta pentru proiecte finantate din:
Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Programul Operațional Competitivitate (POC)

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții menite să răspundă nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în special în ceea ce privește (a) sprijinul insuficient pentru cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și (b) infrastructura subdezvoltată de TIC și implicit servicii slab dezvoltate, poziționându‐se astfel ca un factor generator de intervenții orizontale în economie și societate, de natură să antreneze creștere și sustenabilitate.

Alăturarea celor doi vectori – Cercetare‐Dezvoltare‐Inovare și Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de sprijinul direct prin care acestea contribuie la obiectivele de specializare inteligentă si promoveaza noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) vor fi de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.
Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

bioeconomie.
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.
energie, mediu și schimbări climatice.
eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (PO AD)

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) asigură pe întreaga perioadă 2014 – 2020 distribuția gratuită de ajutoare alimentare în toate localitățile din tara în favoarea persoanelor dezavantajate.

POAD este o continuare a Programului European de Ajutorare a Defavorizaților (PEAD) derulat în perioada 2007 -2013.

Programul este finanțat în proporție de 85% din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și în proporție de 15% din bugetul național.

Categoriile beneficiare de ajutoare alimentare în cadrul POAD sunt stabilite de Ministerul Muncii și sunt menționate în art. 3 al Hotărârii de Guvern nr. 799/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Alimentele distribuite în cadrul acestor programe au cunoscut o permanentă diversificare pornindu-se de la 2, 3 alimente în primii ani, faina, mălai, zahar, și ajungând la 10 alimente în prezent.
Programul Operațional Regional (POR)

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este succesorul Programului Operațional Regional 2007-2020 și unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Viziunea strategică privind nevoile de dezvoltare cărora trebuie să le răspundă POR 2014-2020 are la bază analiza situației economice și sociale a regiunilor României (în Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020), care a dus la identificarea principalelor probleme:

Cercetare-dezvoltare și inovare: transfer limitat al rezultatelor cercetării în piață și nivel scăzut de asimilare a inovării în firme,
IMM: sector al IMM-urilor insuficient dezvoltat, cu impact negativ asupra competitivității economiilor regionale. Principalele puncte slabe ale sectorului IMM-urilor, în documentele de programare strategică națională, sunt:
gradul redus de cultură antreprenorială – reflectat prin densitatea relativ scăzută a afacerilor în toate regiunile,
reziliența scăzută a noilor afaceri – 2/3 dintre întreprinderile noi dispar de pe piață în primul an de viață.
Eficiență energetică: consumuri energetice nesustenabile și potențial de economisire ridicat în infrastructurile publice, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale.
Mediu: nivel de poluare ridicat în zonele urbane.
Dezvoltare urbană: zone urbane degradate, vacante sau neutilizate corespunzător în orașele din România.
Resurse de patrimoniu: resurse valoroase de patrimoniu cultural slab valorificate.
Turism: potențial turistic valoros, echilibrat distribuit teritorial – alternativă pentru revigorarea zonelor mai puțin dezvoltate/izolate.
Infrastructură rutieră : gradul scăzut de accesibilitate al anumitor zone ale ţării, care are drept consecinţă o atractivitate scăzută şi investiţii extrem de reduse.
Infrastructura socială și pentru educație: infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale subdimensionate împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman.
Cadastru: nivel scăzut al înregistrărilor cadastrale, care afectează implementarea politicilor privind dezvoltarea socio-economică a comunităților locale.
Capacitate administrativă: nevoia întăririi capacității administrative a Autorității de Management a POR, a Organismelor de Implementare a POR și a beneficiarilor, pentru o bună implementare a POR.

Aceste direcții de acțiune au fost corelate cu direcțiile de acțiune strategică menționate de Comisia Europeană în ceea ce privește finanțarea din Fondurile Europene Structurale și de Investiții, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în perioada 2014-2020:

Inovare şi cercetare;
Agenda digitală;
Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
Economie cu emisii reduse de carbon.